Vodafone/Motorola-V525 Vodafone/Samsung-SGH-F700 Vodafone/Sony-Ericsson-V600
Vodafone/Motorola-V600 Vodafone/Sony-Ericsson-F500i